Znajdź firmę lub wykonawcę w powiecie Ryckim

Dołącz do lokalnych przedsiębiorców!
Twoje przedsiębiorstwo pożąda dodatkowych pieniędzy lub zastanawiasz się nad nowym zakupem dla firmy? A może dysponujesz dużą sumą gotówki więc masz w planach stać się inwestorem? Natychmiastowo zernij na ofertę witryny Future Capital, która daje ciekawe patenty dla inwestycji i rozwoju Twojego biznesu. Future Capital został założony w 2007 roku i jego celem jest łączenie przedsiębiorstw którym brakuje środków wraz z prywatnymi inwestorami. Pożyczki te są ciekawym patentem, z którego posiłkuje się coraz więcej firm, bo są wyjątkowo opłacalne dla obydwu stron podpisujących umowę. Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została utworzona z inicjatywy Towarzystwa Gospodarczego i Burmistrza Miasta Biłgoraja po to, by w sposób wszechstronny wspierać rozwój Biłgoraja i regionu. Spółka została zarejestrowana w dniu 11 kwietnia 1994 roku przez Sąd Rejonowy w Zamościu – V Wydział Gospodarczy. Obecnie BARR S.A. wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029538. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 552.400,00 zł a akcjonariuszami Spółki są: Miasto Biłgoraj Powiat Biłgoraj Gmina Biłgoraj „Ambra” S.A. w Warszawie Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju oraz osoby fizyczne z terenu miasta Biłgoraja Spółka, jako instytucja otoczenia biznesu, prowadzi działalność skierowaną głównie na wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsięwzięć składających się na strategię rozwoju Lubelszczyzny ukierunkowanych przede wszystkim na: tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie produkcji nowoczesnych wyrobów i technologii, wprowadzanie nowych form zarządzania, wzrost efektywności i rentowności przedsięwzięć, promocję wyrobów i regionu. W tym celu BARR S.A. współpracuje z innymi ośrodkami w Polsce w ramach Krajowego Systemu Usług dla MŚP, podejmując różnorodne działania mające na celu promowanie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu i tworzenie nowych miejsc pracy: doradztwo w zakresie rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności udzielanie informacji w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym w szczególności dostępnych instrumentów i form wsparcia w ramach funduszy UE organizacja szkoleń udzielanie pożyczek gotówkowych i dotacji pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych W ramach Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: Centrum Informacji i Obsługi Biznesu Ośrodek Doradztwa i Szkoleń Fundusz Pożyczkowy Fundusz Poręczeniowy Punkt Konsultacyjny W przeszłości w ramach BARR S.A. funkcjonowały również inne jednostki organizacyjne m. in.: Fundusz Poręczeń Kredytowych, Ośrodek Informacji o UE, Ośrodek Agro-Info, Gminne Centrum Informacji. Od początku swojej działalności Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizowała liczne autorskie programy specjalne. Udanie zakończył się w Biłgoraju Program Inicjatyw Lokalnych (PIL – Phare). Projekt „Zamojskie Centrum Promocji Inwestycji” uzyskał wsparcie z PAIZ w ramach Programu Phare – INVESTPROM. Sukcesem zakończył się również projekt: „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w rezultacie którego powstało Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. (BARR S.A. jest współzałożycielem i udziałowcem) – Jaskółka Rynku Pracy. BARR S.A. prowadziła programy aktywizacji dla młodzieży bezrobotnej i wchodzącej na rynek pracy oraz kobiet stwarzając im szansę zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych. Od 01 września 2008 roku Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Krajowego Systemu Usług w Polsce aktywnie uczestniczy w realizacji projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”. Głównym celem, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu jest zapewnienie dostępności dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą do bezpłatnych usług informacyjnych, stanowiących pierwszy, podstawowy element systemu kompleksowej oferty usług. Od listopada 2009 r. Fundusz Pożyczkowy BARR SA realizuje projekt pn. „Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Kwota wsparcia wynosi 10.005.000 PLN. Głównym celem projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom z województwa lubelskiego (ze szczególnym uwzględnieniem powiatu biłgorajskiego, janowskiego, zamojskiego i tomaszowskiego) dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Od grudnia 2012 roku BARR SA realizuje także projekt pn. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”, realizowany ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej. Wartość udzielonego wsparcia w ramach projektu – 4 000 000 zł. Od 01 października 2010 do 30 czerwca 2012 roku Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizowała projekt „Własny biznes to niezależność i pieniądze” z działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było promowanie i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu biłgorajskiego w procesie tworzenia firm (sektor produkcyjno-usługowy), samozatrudnienia, zatrudnienia oraz wyrównanie szans kobiet, osób młodych oraz zamieszkałych na terenach wiejskich. W wyniku realizacji projektu powstały 23 nowe firmy. Od lutego 2013 roku BARR S.A. realizuje dwa projekty szkoleniowe w ramach 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są wspólfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty „Wykwalifikowany pracownik” i „Inwestycja w zasoby ludzkie szaną dla mikroprzedsiębiorstw” skierowane są do przedsiębiorców i ich pracowników i mają na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzrost kwalifikacji i nabycie nowych kompetencji przez osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach biorących udział w projektach. Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” to Ośrodek Innowacji akredytowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Fundacja prowadzi działania w następujących obszarach: – zapewnienie przedsiębiorcom w regionie dostępu do wysokiej jakości usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych na każdym etapie rozwoju; – prowadzenie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych ; – tworzenie korzystnych warunków rozwoju drobnej przedsiębiorczości i zapewnienia w ten sposób nowych miejsc pracy w szczególności dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych poprzez realizację projektów o charakterze dotacyjnym; – organizowanie różnych form promocji przedsiębiorczości, w szczególności konferencji i spotkań, innych; – organizowanie i prowadzenie aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a w szczególności pomoc osobom poszukującym pracy, bezrobotnym, seniorom.